Web Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Atölyesi

Eğitmenler

Amaç
Dünya üzerinde 1 milyarın üzerinde engelli insan olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla her 7 insandan birinin engel sahibi olduğu düşünülebilir. TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşayan engelli nüfusun genel nüfusa oranı %12.29’tur. Engelli nüfusun sadece günlük yaşamlarını idame ettirirken değil, internet kullanımları esnasında da, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve internetin imkânlarından faydalanabilmeleri önemlidir. Web siteleri geliştirilirken, görme, işitme, konuşma, fiziksel, algılama, sinirsel vb. engellere sahip kullanıcıların web sitesine sorunsuzca erişebilmesi ve işlemlerini gerçekleştirebilmesi beklenmektedir. Web sitesi erişilebilirliğinin sağlanması için, sadece site arayüzünün değil kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi gerekmektedir. Bu nedenle, web sitesi erişilebilirliğine yönelik hazırlanan uluslararası ilkelerin ve düzenlemelerin göz önünde bulundurulması önemlidir.

Türkiye, 2008 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceğini” belirtmiştir.
BM Engelli Hakları Sözleşmesinde yer alan “Erişilebilirlik” başlıklı maddede (Madde 9);
“Taraf Devletler engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dâhil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır. Erişim önündeki engellerin tespitini ve ortadan kaldırılmasını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında, aşağıda belirtilenlere de uygulanır:

(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık tesisleri ve iş yerleri dâhil diğer kapalı ve açık tesisler;
(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dâhil olmak üzere bilgi ve iletişim araçları ile diğer hizmetler” ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, web sitelerinin ve elektronik ortamda sunulan hizmetlerin engelli kullanıcılar tarafından da erişilebilir ve kullanılabilir olması gerekmektedir.

“Web Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Atölyesi”nin amacı; erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturulması, web sitesi erişilebilirliği ile ilgili temel kavramların açıklanması ve bu konuyla ilgili çalışmalarının etkisinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi paylaşımında bulunulmasıdır. Web sitesi erişilebilirliği ile ilgili uluslararası geçerliliğe sahip WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines – Web İçeriği Erişebilirlik Kılavuzu) ve ISO/IEC 40500:2012 standardında yer alan ilkeler temel alınarak gerçekleştirilecek uygulama çalışmalarında, katılımcıların web sitesi erişilebilirliği ile ilgili teorik ve pratik konularda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Erişilebilirlik konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kamu kurumlarında görevli web tasarımcıları, web yöneticileri, bilgi işlem uzmanları, akademisyenler, grafik tasarımcılar, iş analistleri ve öğrenciler eğitime katılım sağlayabilir.

Hedeflenen Kazanımlar
“Web Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Atölyesi” kapsamında uygulamalı ve etkileşimli olarak gerçekleştirilecek eğitim programı ile hedeflenen kazanımlar aşağıda yer almaktadır.

  • Web sitelerine ilişkin görsel, hizmet kalitesi, içerik, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik gibi ara yüzü ilgilendiren başlıklarda temel bilgi sahibi olmak ve uygulamalar yapmak
  • Web erişilebilirliği ve önemi hakkında farkındalığa sahip olmak
  • Web erişilebilirliğinin içeriği ve bileşenleri hakkında bilgi edinmek
  • Web erişilebilirliği ile ilgili uluslararası geçerliliğe sahip standart ve kriterler hakkında bilgi sahibi olmak
  • Erişilebilir web siteleri tasarlamak için gerekli temel bilgi ve birikimi edinmek
  • Yardımcı (assistive) teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak
  • Web erişilebilirlik araçlarının kullanımı ile ilgili uygulamalar yapmak
  • Web sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik örnek çalışmalar yapmak

 

Ön Koşullar
Kurumların web tasarım birimlerinde görev alan veya kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konuları ile ilgili çalışmalar yapan adaylara öncelik verilecektir. 

Katılımcı Sayısı için Limit
25 kişi

Seçim Yöntemi
Başvuru sayısının belirlenen kontenjanı aşması durumunda, katılımcı profili (meslek, geçmiş çalışmalar vb.) doğrultusunda eleme yapılacaktır.