Kabul Edilen Bildiriler

Bildiri özet gönderim sürecimiz tamamlanmış olup, bilim kurulu değerlendirmesi tamamlanan ve kabul edilen özetlerin listesi aşağıda yer almaktadır.  Değerlendirme süreci devam edenler tamamlandıkça listeye eklenecektir.

Planlama yapabilmek için bildiri sunacak kişi tarafından aşağıdaki formu 1 Eylül 2023 tarihine kadar doldurunuz. Bildiri Sunum Formu 

 1. Akademide Görme Engelli Araştırmacılar: Türkiye’de Akademik Kütüphane ve Veri Tabanlarının Erişilebilirliği, Visually Impaired Researchers in Academia: Accessibility of Academic Libraries and Databases in Turkey, Mustafa DOĞUŞ.
 2. Annelerin Teknoloji Yolculuğu: Görme Yetersizliği Olan Çocuk Annelerinin Deneyimleri, Technology Journey of Mothers: Experıences of Mothers Of Chıldren Wıth Vısual Impaırment, Nilay KAYHAN, Necla IŞIKDOĞAN UĞURLU, Hale UÇUŞ.
 3. Bağımsız Yaşam +1: Down Sendromlu Yetişkinler için Bağımsız Yaşam Becerileri Programı, Independent Living +1: Independent Living Skills Program for Adults with Down Syndrome, Mehmet Emin MANSURGÜLER.
 4. Bilişim Hukuku Etik ve Özel Gereksinimliler, IT Law, Ethics and People With Special Needs, Ülkü Zeynep AKPINAR, Esra Macaroğlu AKGÜL.
 5. Duyma Engelliler için Darbesel Bilgilendirici, Percussive Informative for the Hearing Impaired, Mert DEMİR.
 6. Engelli Bireyler İçin Otonom Ve Yapay Zeka Teknolojileri, Autonomous and Artıfıcıal Intellıgence Technologıes for Dısabled Indıvıduals, Yusuf UZUN, İbrahim ÇETİN.
 7. Engelli Bireylere Dönük Siber Zorbalık Konusunda Yapılan Araştırmaların İncelemesi, A Revıew Of Research On Cyber Bullyıng Wıth Dısabled Indıvıduals, Hatice OĞUZ ÖZGÜR.
 8. İklim Değişikliği İle Mücadelede Engelli Bireyler ve Teknoloji, Technology in Combating and Adapting to Climate Change for People with Disabilities, Ayşe KULA, Bahar ÖZAY.
 9. Engellilerin Dil Eğitiminde Mobil Uygulamaların Kullanımı, Use Of Mobıle Applıcatıons in Language Educatıon of the Dısabled, Yusuf UZUN, Yunus Emre GÖKTEPE.
 10. Engelsiz Bilişimde Yeterlilik Göstergelerinin Bilişsel, Duyuşsal ve Kinestetik Öğrenme Alanları Doğrultusunda Ele Alınması, Analyzing the Competency Indicators in Barrier-Free Informatics in Terms of Cognitive, Affective and Kinesthetic Learning Areas, Nazire BURÇİN, Barış ÇUKURBAŞI.
 11. Otizmli Bireyler İçin E-Spor, E-Sports for Indıvıduals Wıth Autısm, Nur ŞAHİNOĞLU, Esra Macaroğlu AKGÜL.
 12. Gören Gözler (Akıllı Göz) Smart Eye, Seeing Eyes Smart Eye, İlker Galip ATAK, Muhammed ARSLAN.
 13. Görme Engelli Bir Akademisyen Bakışı İle Türkiye’de Uygulanan Özel Eğitim Süreçlerinde Bilgi Teknolojilerinin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme, An Evaluatıon on The Role of Informatıon Technologıes in Turkey’s Specıal Educatıon Processes From The Perspectıve of A Vısually Dısabled Academıcıan, Yusuf DUMLUINAR.
 14. Görme Engelliler Kütüphanesinde Fen İçeriklerinin Yeri, The Place of Science Contents in the Library for Visually Impaired, Mehmet Gazi ASLAN, Sultan CEYHAN.
 15. Görme Engellilere Yönelik Eğitim Teknolojisi: TechnoBraille, Educational Technology for the Visually Impaired: TechnoBraille, Defne CANOĞLU, Hasan Çınar KÜPELİ, Melinay AKAY.
 16. Görme Yetersizliğinden Etkilenen YKS Adaylarının Sınav Uyarlamalarına Dair Bilgi Düzeyleri Hakkındaki Yeterlilik Algılarına Çevrim İçi Eğitimin Etkisi, The Effect Of Online Training on the Perceived Competence ff YKS Candidates Affected by Visual Impairment on Regarding Their Knowledge Level About Examination Accommodations, Huzeyfe AYDIN, Tuba BODUROĞLU, Ayşenur BAHÇİVANCIOĞLU.
 17. Otizm, Nöroçeşitlilik ve Chatbot Kullanımı, Autism, Neurodiversity And Chatbot, Sultan TURHAN, Esra Macaroğlu AKGÜL.
 18. Özel Gereksinimli Bireylerin Tanınması İçin Mobil Uygulama Geliştirilmesi, Development of Mobıle Applıcatıon to Recognıze Indıvıduals wıth Specıal Needs, İlyas KILIÇ, Çiğdem TARHAN, Vahap TECİM.
 19. Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı Alan Çocuklarda Bilgisayar Oyun Bağımlılığı, Computer Game Addiction in Children Diagnosed with Special Learning Disabilities, Kerem ÇİÇEKÇE, Ömür DAŞ.
 20. Yükseköğretim Düzeyi Sanal Gerçeklik Ortamlarında İşitme ve Fiziksel Engelli Öğrencilerin Kütüphane Erişimi Hakkında Bir Değerlendirme, An Evaluation of Library Access for Students with Hearing and Physical Disabilities in Higher Education Level Virtual Reality Environments, Ali GERİŞ, Murat KILINÇ, Orkun TEKE, Barış ÇUKURBAŞI.
 21. Yükseköğretimde Sanal Gerçeklik Destekli Uzaktan Öğrenme Ortamlarında İşitme Engelli Öğrencilere Uygun Geri Bildirim Sistemleri: MetaCBU Örneği, Feedback Systems Suitable for Hearing Impaired Students in Virtual Reality Supported Distance Learning Environments in Higher Education: MetaCBU Case, Orkun TEKE, Murat KILINÇ, Ali GERİŞ, Barış ÇUKURBAŞI.
 22. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Mobil Teknoloji Destekli Bir Öğrenme Modeli: Dokun-Duy-Öğren, A Mobıle Technology-Supported Learnıng Model For Students Wıth Vısual Impaırment: Touch-Listen-Learn, Hale UÇUŞ, Seraceddin ZORLUOĞLU, Sevgi KIRBOYUN.
 23. İlköğretim Fen Bilimleri Kitaplarındaki Bazı Resimlerin Otomatik Betimleme Denemeleri: Toptopsee Uygulaması, Automatic Description Tests Of Some Pictures İn Elementary Science Books: Toptopsee Application, M. Şahin BÜLBÜL,
 24. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu’ndaki Programların Bilişim Teknolojileri İle Desteklenme Süreci, The Supporting Process Of Programs At Anadolu University School For The Handicapped With Information Technologies, Sema ÜNLÜER, Zehranur KAYA.
 25. Görme Engelli Öğrenciler İçin Erişilebilir Öğrenme Ortamları Oluşturma Ve Materyal Geliştirme: Türkçe Öğretmenliği Programı Örneği, Creating Accessible Learning Environments And Material Development For Visually Impaired Students: The Case Of Turkish Language Teaching Program, Hasan Basri KANSIZOĞLU.
 26. İşitme Engellilerle Bilişim Ortamında Görsel Dilin Kullanımı, The Utılızatıon Of Vısual Language Wıth The Hearıng Impaıred In The Context Of Informatıon Technology, Nilgün SALUR.
 27. İşitme Engelliler İle Eş Zamanlı Uzaktan Eğitim: Bilgisayar Destekli Çizim Dersi, Dıstance Educatıon Wıth The Hearıng Handıcapped: Computer Aıded Drawıng Lesson, Hakan ÜNALAN,
 28. Tahlil Analiz ve Rapor Oluşturma Zekası, Artificial Intelligence-Powered Blood Test Analysis Project, Sarper ARIKAN, Ali Osman ALTINAY 
 29. Akıllı Şehirler-Akıllı Hastaneler: Hastane Navigasyon Sistemleri Engelli İnsanlar İçin Neler Vaad Ediyor?, Smart Cıtıes-Smart Hospıtals: What Do Hospıtal Navıgatıon Systems Promıse for People Wıth Dısabılıtıes?, İbrahim ÇETİN, Yusuf UZUN. 
 30. Sosyal Medyada Engellilik: Youtube Örneği, Dısabılıty in Socıal Medıa: Example Of Youtube, Sümeyra ÖZDEMİR, Nilgün DERELİ, Kudret Doğan. 
 31. Yapay Zeka Destekli Video Betimleme Sistemi, Artificial Intelligence Supported Video Description System, Özer ÇELİK, Muhammed Taha TÜRK.